Çerez Örnek
canlı destek

Doktora Eğitim Süreci

 

DOKTORA PROGRAMINA GENEL BAKIŞ

Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeterlikleri kazandırmaktır.

 • Lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 300 AKTS’dir.
 • Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 240 AKTS’dir.
 • Ders başarı notları 4.00 üzerinden en az 2.50 (Harf olarak CB) olmalıdır. Yerel kredisi olmayan tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
 • Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
 • Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 • Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

İLK KAYIT

Kayıt hakkı kazananlar asil aday; ilanda istenen belgeler ve internet kayıt ortamından sağladıkları aday numarası ile birlikte E.Ü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA başvuruda bulunur. Asil adayın belirlenen tarihlerde kayıtlanmaması durumunda ise yedek adaya kayıtlanma hakkı tanınır.

DANIŞMANIN ATANMASI

Öğrenci kayıtlandıktan sonra ilgili anabilim dalı kurulu tarafından 15 gün içerisinde bir danışman belirlenir.

DANIŞMANIN GÖREVLERİ

Danışmanın görevi; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izlemek, tez çalışmasını yönetmek ve gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etmek, diğer akademik problemleriyle ilgilenmek ve her yarıyıl sonunda öğrencinin başarı durumu hakkındaki raporu enstitü müdürlüğüne iletmektir.

DERS SEÇİMİ ve KAYIT

 • Öğrenci, her eğitim-öğretim yılı için ilan edilen akademik takvimde güz ve bahar dönemleri için belirtilen tarihler arasında Ege Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden elektronik ortamda kayıt yaptırmak zorundadır.
 • Kayıt aşamasında öğrenci, eğer ders dönemindeyse, kayıtlı olduğu programın müfredatında yer alan o yarıyılın derslerine, eğer tez dönemindeyse tez çalışmasına kayıtlanmak durumundadır. Kayıtlanmanın kesinleşmesi için, kayıt tarihleri içerisinde Danışman Onayı gerekmektedir.
 • Her yarıyılın 2.haftasında danışmanın onayı ile EBYS üzerinden elektronik ortamda ders ekleme ve ders silme işlemleri yapılabilir.
 • Bu tarihler dışında kayıt yenileme ve ders seçimi yapmak mümkün değildir.

TEZ BAŞLIĞI ve KONUSUNUN BELİRLENMESİ

Danışman, öğrencisi ile birlikte belirleyeceği tez başlığı ve konusu önerisini ikinci yarıyılın sonunda enstitüye teklif eder. Bu teklif, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır. İlgili tez başlığı ve konu önerisi, öğrencinin yeterlilik sınavını başarı ile tamamladıktan sonra tez izleme komitesine sunacağı tez önerisi için yapacağı çalışmalara temel oluşturur.

YETERLİLİK SINAVI

 • Yeterlilik sınavı, öğrencinin ders aşamasını tamamladığı tarihi izleyen ilk 3 ay içinde yapılır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.
 • Anabilim dalı, 5 kişiden oluşan doktora yeterlilik komitesini enstitüye bildirir. Yeterlik Komitesi Yeterlik Sınavını yapmak üzere ikisi başka Yükseköğretim Kurumundan olmak üzere 5 öğretim üyesinden oluşan Doktora Yeterlik Sınav Jürisini oluşturur.
 • Öğrenci, doktorada yeterlilik sınavına, yüksek lisans derecesiyle en geç 5, lisans derecesiyle en geç 7 yarıyıl sonuna kadar girmek zorundadır.
 • Yazılı ve sözlü olarak uygulanacak sınavların her birinden 100 üzerinden en az 75 alınmalıdır.
 • Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Tutanağı
 • Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınav bölüm/bölümlerinden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

TEZ İZLEME KOMİTESİ

Öğrencinin, tez önerisini inceleyen, onaylayan ve tez çalışması süresince 6 aylık periyodlarla çalışmayı ve öğrenciyi denetleyen/değerlendiren bu komite, yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili Anabilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile 1 ay içinde oluşturulur.

TEZ ÖNERİSİ

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan bir öğrenci; en geç 6 ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunması yüz yüze veya enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir. Öğrenci, tez önerisini savunma tarihinden en az 15 gün önce Tez Önerisi Formuyla beraber yazılı olarak tez izleme komitesi üyelerine dağıtması gerekir.

TEZ ÖNERİSİNİN ONAYLANMASI

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü Anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde tez izleme komitesi toplantı tutanağı ile birlikte enstitüye bildirilir.

TEZ ÇALIŞMASI

Tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında yılda iki kez toplanarak, öğrencinin, danışmanının, desteğiyle yürüttüğü tez çalışmasını değerlendir. İlgili değerlendirmenin sonucu, Enstitüye resmi yazıyla bildirilir.

TEZ YAZIMI

Öğrenci, tamamladığı tez çalışmasını, SBE-Tez Yazım Kılavuzu’na uygun bir biçimde yazmakla yükümlüdür.

TEZ SAVUNMA SINAVI İÇİN JÜRİNİN BELİRLENMESİ

Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil, 5 öğretim üyesinden oluşur.

TEZ SAVUNMA SINAVI ÖNCESİ

 • Enstitüye basılı tez elden teslim edilir. Ayrıca tez orijinallik raporu alınabilmesi için Anabilim Dalı aracılığıyla EDYS üzerinden Enstitüye gönderilir.
 • Enstitü, Tez Orjinallik Raporunu Turnitin yazılımı aracılığı ile hazırlar ve Jüri Üyelerine iletir.
 • Danışmanlar enstitüye teslim öncesi tezi Turnitin ile tarayıp benzeşimler üzerinden öğrenciye geri bildirim vererek, son teslim öncesi metin üzerinde çalışabilirler.
 • Enstitü yönetim kurulu tez savunma sınavı için tarih, saat ve yer belirler.
 • Tez savunma sınavı, enstitü yönetim kurulu karar tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde yapılır.
 • Jüri üyeleri söz konusu tezin ciltlenmemiş haline veya dijital ortamdaki kopyasına ve tez orijinallik raporuna ilişkin kişisel raporlarını tez savunma sınavı tarihine kadar hazırlayarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

TEZ SAVUNMA SINAVI

Sınav, 60 ile 120 dakika arasında olup, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

TEZ SAVUNMA SONRASI

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu durumu tutanak ile kayda geçer. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

MEZUNİYET

Öğrenci, enstitü tarafından ilan edilen ve mezuniyet için gerekli olan tüm belgeleri enstitüye teslim eder. Mezuniyet için gerekli koşulları yerine getiren öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Doktora Diploması almaya hak kazanır.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN, TESLİM ETMELERİ GEREKEN DOKÜMANLAR

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ